Ochrana osobních údajů

Správce osobních údajů

Správce osobních údajů Alena Šikolová, IČO 09228217 bytem Mezilesí 602/112, Praha - Horní Počernice (dále jen "správce"), prohlašuje, že veškeré osobní údaje zpracovávané správcem jsou přísně důvěrné. Správce s nimi nakládá v souladu s vnitrostátními právními předpisy i předpisy Evropské unie platnými v oblasti ochrany osobních údajů.

Správce shromažďuje, uchovává a využívá Vaše osobní údaje ve smyslu zákona č. 110/2019 Sb. o zpracování osobních údajů (dále jen zákon o zpracování osobních údajů), resp. nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen nařízení GDPR“). Jednotlivé účely, pro které správce osobní údaje zpracovává, jsou dále vymezeny.

Správce tyto osobní údaje shromažďuje i prostřednictvím svých internetových stránek na adrese https://www.uniknetedoprirody.cz (dále jen "internetové stránky").

Tyto zásady vydává správce proto, abyste byli dostatečně informováni o tom, jaké Vaše osobní údaje správce zpracovává, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo k Vašim osobním údajům bude mít přístup a jaká máte práva. Tyto zásady se vztahují na všechny osobní údaje shromážděné správcem, ať už byly shromážděny za účelem plnění smluvního vztahu nebo uděleného souhlasu.

Zpracovávané údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete přímo vy v rámci objednávání služeb nebo při vzájemné komunikaci s námi prostřednictvím telefonních hovorů, emailů, či jiných komunikačních prostředků a to:

  • Jméno příjmení, popřípadě obchodní název firmy
  • adresa (v případě zaslání hry poštou)
  • e-mailová adresa
  • telefonní číslo
  • číslo bankovního účtu (v případě platby bankovním převodem)

Účel zpracování údajů

plnění slmuvního vztahu - vztah mezi Vámi a správcem vzniklý na základě objednávky

zasílání obchodních sdělení a nabídka produktů - zasílání obchodních nabídek, a to prostřednictvím elektronické pošty (e-mailem)

Vaše osobní údaje zpracováváme po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucí ze vzájemného právního jednání, to minimálně po dobu vyřízení objednávky, dále po dobu, kterou je správce povinen osobní údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Jinak doba zpracování vyplývá z účelu, pro které jsou osobní údaje zpracovány, nebo je dána právními předpisy.

Práva subjektu údajů

Jako subjekt údajů máte právo požadovat od správce údajů přístup k osobním údajům týkajícím se vás, jejich opravu, výmaz, popřípadě omezení zpracování. Máte právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Dále také právo podat stížnost u dozorového orgánu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Cookies

Soubory cookies jsou krátké textové soubory, které internetová stránka odešle do Vašeho prohlížeče. Umožňují internetové stránce zaznamenat informace o Vaší návštěvě, například zvolený jazyk a podobně, následující návštěva stránek tak pro Vás může být snazší a příjemnější. Soubory cookies jsou důležité, neboť bez nich by procházení sítě Internet bylo mnohem složitější. Soubory cookies umožňují lepší využití naší internetové stránky a přizpůsobení jejího obsahu Vašim potřebám; používá je téměř každá internetová stránka na světě.

Na internetových stránkách správce může využívat tyto druhy cookies:

Relační (tedy dočasné) soubory cookies nám umožňují propojovat Vaše jednotlivé aktivity po dobu prohlížení těchto internetových stránek. V okamžiku otevření okna Vašeho prohlížeče se tyto soubory aktivují a deaktivují se po zavření okna Vašeho prohlížeče. Relační cookies jsou dočasné a po zavření prohlížeče se všechny tyto soubory vymažou.

Trvalé soubory cookies nám pomáhají Váš počítač identifikovat, jestliže opětovně navštívíte naši internetovou stránku. Další výhodou trvalých cookies je to, že nám umožňují přizpůsobit naše internetové stránky Vašim potřebám.

V souladu s ustanovením § 89 odst. 3 zák. č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích, v účinném znění, si Vás tímto dovolujeme informovat, že naše internetové stránky využívají pro svoji činnost soubory cookies, tedy že Vaše soubory cookies, včetně trvalých, zpracováváme.

Internetové prohlížeče obvykle obsahují správu souborů cookies. V rámci nastavení Vašeho prohlížeče tak pravděpodobně můžete jednotlivé soubory cookies ručně mazat, blokovat či zcela zakázat jejich používání. Pro více informací použijte nápovědu svého internetového prohlížeče. Pokud použití souborů cookies nepovolíte, některé funkce a stránky nemusí fungovat, jak by měly.

Předávání do třetích zemí

Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí.

Informace a otázky

Další informace o právech a povinnostech při ochraně osobních údajů může subjekt údajů získat prostřednicvím e-mailu info@uniknetedoprirody.cz