Obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí pro prodej zboží a služeb na internetových stránkách www.uniknetedoprirody.cz. Internetové stránky provozuje Alena Šikolová, IČO 09228217 se sídlem Mezilesí 602/112, Praha - Horní Počernice (dále jen "prodávající"). Obchodní podmínky upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetových stránek prodávajícího.

Kupující učiněním objednávky akceptuje tyto obchodní podmínky pro dodávky zboží zveřejněné prodávajícím a potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodejce a zákazníka.

Objednávka

Veškerá prezentace produktů na internetových stránkách www.uniknetedoprirody.cz a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

Objednávka podaná kupujícím je návrhem smlouvy. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího. Tato smlouva je závazná a kupující se zavazuje za dodané zboží zaplatit. Odeslání objednávky se považuje za takový úkon kupujícího, který nepochybným způsobem identifikuje objednávané zboží, kupní cenu, osobu kupujícího, způsob úhrady kupní ceny, a je pro smluvní strany závazným návrhem kupní smlouvy. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři, seznámení se s těmito obchodními podmínkami na webové stránce a potvrzení kupujícího o tom, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil. Objednávky jsou zasílány pouze v rámci České Republiky, do jíných zemí bude objednávka zaslána pouze po předchozí domluvě.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

V případě uzavření kupní smlouvy na hru, bere kupující na vědomí, že se jedná o produkt duševního vlastnictví a tedy je zakázáno jakékoliv jeho šíření, kopírování, veřejné publikování nebo poskytování třetím osobám bez souhlasu autora. Dále kupující přijímá, že jakékoliv použití informací z předmětu koupě a úspěchy či neúspěchy z toho plynoucí, jsou pouze v rukou kupujícího a prodávající za ně nenese žádnou odpovědnost.

Cena a platební podmínky

Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy kupující uhradí bezhotovostně převodem na účet prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující má v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti dnů od převzetí zboží. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, nese kupující náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu. Nárok na úhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

Ochrana osobních údajů

Dokončením objednávky souhlasíte se zpracováním osobních údajů v rozsahu uvedeném v dokumentu "Ochrana osobních údajů" zveřejněném na internetové stránce www.uniknetedoprirody.cz.

Závěrečná ustanovení

Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení.

V Praze dne 6. 6. 2020